U bevindt zich hier: Startpagina » Tarieven » Betalingscondities

Betalingscondities

   
1 De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door gebruikmaking van een inschrijfformulier.
   
2 Betaling van les/ cursusgeld dient per vooruitbetaling te geschieden onder alle omstandigheden
   
3 Bij lesverzuim door bijvoorbeeld: ziekte, vakanties buiten de door ons vastgestelde schoolvakanties om of om welke reden dan ook vindt geen vermindering van lesgeld plaats.
   
4 Indien bij ziekte van de docent/e de les moet vervallen worden de leerlingen daarvan zoveel mogelijk bijtijds op de hoogte gebracht. Wanneer in een cursusjaar lessen vanwege het instituut vervallen, buiten de vakantieregeling om, wordt restitutie van lesgeld verleend voorzover het aantal uitgevallen lessen de 3 te boven gaat. (Bij wekelijkse les) In de regel tracht het instituut voor een vervangende docent te zorgen.
   
5 Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt EUR. 30,00 per persoon. De datum van inschrijving geldt als begin van het lidmaatschap. Voor de betaling van de zangles- contributie wordt 4 x per jaar een acceptgiro gestuurd aan het begin van elk kwartaal en dient binnen 7 dagen betaald te zijn t.w. 7 jan, 7 apr, 7 juli, 7 okt. Betaling kan ook à contant of door automatische incasso.
   
6 Restitutie van betaald lesgeld wordt niet verleend.
   
7 Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden en wel één volle kalendermaand voor het verstrijken van één der opzegdata. Er bestaan bij de zanglessen per jaar 3 afschrijfdata t.w. 1 oktober, 1 januari en 1 april. Opzegging buiten deze genoemde 3 data per jaar is niet mogelijk. Het inschrijfgeld blijft 2 maanden geldig na uitschrijving. Hierna is opnieuw het inschrijfgeld verschuldigd.
   
8 Indien de lesgeldverplichting niet wordt nagekomen zullen eventuele incassokosten en wettelijke rente worden doorberekend. De vorderingen worden uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de openstaande periode.
   
9 Achterstallige contributie wordt belast met EUR.25, - administratiekosten.(later dan genoemd in punt 5)
   
10 Het Charles Vermeer Zanginstituut/ Workshopcentrum, noch de leiding hiervan, is aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen, beschadiging daarvan of eventuele ongevallen welke het lid had kunnen voorkomen. In andere gevallen heeft het instituut een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering, gedurende de les en zolang U in de leslocaties aanwezig bent.
   
11 Het instituut is gesloten op officiele feestdagen. Door het instituut jaarlijks bekend te maken schoolvakanties dienen te worden doorbetaald. Het lesgeld is 11 maanden per jaar verschuldigd.(juli en augustus tellen samen als één maand). Voor het Capels Dagkoor, de popkoren, Mulab gelden andere aangepaste regels.
   
12 Ook uw vakanties en absenties door diverse omstandigheden, zoals ziekte, etc. dienen te worden doorbetaald. Het instituut biedt geen mogelijkheid lessen in te halen. Bij ziekte dient u zich z.s.m. telefonisch af te melden.
   
13 Het instituut houdt zich het recht voor lestijden aan te passen en van docenten te wisselen. Af en toe worden de lessen van Charles Vermeer door een stagedocent(e) gegeven.
   
14 Minderjarige personen (beneden 18 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven door één der ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
   
15 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden overgedragen of verkocht.
   
16 Het instituut houdt zich het recht voor leerlingen van schoolwege uit te schrijven bij slechte studieresultaten of wangedrag.
   
17 Bij het Capels Dagkoor kunt u zich alleen verbinden voor een heel kalenderjaar. Opzegging dient schrifteljk te geschieden voor 1 december bij het Capels Dagkoor via administratie@charlesvermeer.nl. Tussentijds starten geeft recht op reductie.Tussentijds stoppen geeft geen recht op restitutie.
Bij lidmaatschap langer dan 1 jaar geldt de wet "van Dam": opzegtermijn 1 maand.
   
18 Bij lessen 1 x per 14 dagen wordt vooraf afgesproken of de lessen vallen in even of oneven kalenderweken.
   
19 Bij de popkoren bestaat het seizoen uit 2 periodes van 5 maanden. Opzegging schriftelijk 1 mnd. voor start nieuwe periode t.w. uiterlijk 1 augustus of 1 januari. Betalingen dienen altijd te geschieden uiterlijk 1 week voor aanvang van de nieuwe periode.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en sneller te laten werken. Meer info